Zásady ochrany osobních údajů

 

Jsme společnost autojohan s.r.o.,  IČO 06585272, se sídlem Nebory 237 (Třinec) 739 61, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 72240 („my“).  Provozujeme webové stránky autojohan.cz, kde prezentujeme služby, které nabízíme primárně v naší provozovně na výše uvedené adrese. Při tom se může stát, že bude docházet ke zpracování osobních údajů. Chtěli bychom Vás prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů („Zásady“) informovat o všech důležitých okolnostech s tímto zpracováním spojených.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správci osobních údajů, tedy sami určujeme účely a prostředky zpracování.

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (známější spíše jako „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Ztrácíte se v pojmech jako osobní údaj, zpracování, subjekt údajů či správce osobních údajů? Doporučujeme podívat se na základní příručku Úřadu pro ochranu osobních údajů.

O čem Vás v těchto Zásadách budeme informovat?

 • jaké osobní údaje o Vás získáváme
 • proč je získáváme a co nás k tomu opravňuje
 • komu osobní údaje předáváme
 • jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme
 • o zasílání obchodních sdělení
 • jaké soubory cookies uchováváme a jakých služeb třetích stran využíváme
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

Nerozumíte jakékoliv části těchto Zásad či máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů? Neváhejte nám napsat na e-mail: info@autojohan.cz

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZÍSKÁVÁME?

Pokud jste návštěvník webových stránek a rozhodnete se nás kontaktovat přes náš formulář (na adrese autojohan/kontakt), budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • krátký text vaší zprávy

V průběhu vaší návštěvy našich stránek můžou být získány další osobní údaje, a to například ze souborů cookies a dalších činností, které budeme při vyřízení objednávek a dotazů provádět.

2. PROČ ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE

Zpracování osobních údajů je prováděno pro určitý účel, přičemž k tomuto účelu musí existovat právní důvod. Proč osobní údaje získáváme a co nás k tomu opravňuje (právní důvod) uvádíme vždy u daného účelu.

Kontaktování nás pomocí kontaktního formuláře

 • Pokud jste návštěvníkem našich stránek, využijeme Vaše osobní údaje také při odeslání dotazu pomoci našeho kontaktního formuláře.
 • Právním důvodem pro zpracování je v tomto případě náš oprávněný zájem, který spočívá v zodpovězení vaši otázky, stížnosti nebo jiného důvodu kontaktování.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na základě plnění vzájemné smlouvy, na základě plnění našich zákonných povinností a na základě našeho oprávněného zájmu. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto Zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas, či jiný důvod pro zpracování na základě posouzení slučitelnosti účelu dle čl. 6 odst. 4 GDPR.

Vaše údaje využíváme v naší interní dokumentaci, ve které evidujeme datové toky o tom, kde jsou Vaše osobní údaje uložené, způsoby jejich zabezpečení a zda byly Vaše údaje smazány, abychom byli schopni doložit náš soulad s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů a zároveň si mohli plnit další povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

3. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME

Všechny Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze námi a nedochází k jejich předávání dalším zpracovatelům, s výjimkou zpracovatelů, které využíváme k statistickým a marketingovým účelům (Google a jejich cookies, a to až po vašem souhlasu s touto skutečností).

Osobní údaje také mohou být předány například policejním orgánům, či jiným orgánům, a to pro účely obhajoby vlastních nároků.

4. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše osobní údaje budeme po kontaktování nás, nebo vyplnění objednávkového formuláře uschovávat po dobu neurčitou, minimálně však po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny. Skutečná doba uchovávání informací se může pro jednotlivé účely lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování služeb a pro zajištění chodu naší společnosti? To zahrnuje aktivity, jako je udržování nabídky služeb, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
 • Stanovuje nám zákon, abychom údaje uchovávali? Typicky půjde o účetní předpisy, předpisy na poli daní. V takovém případě je budeme uchovávat po tuto stanovenou dobu.
 • Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.
 • Existuje mezi námi smluvní vztah? Budeme osobní údaje uchovávat po dobu existence tohoto vztahu.
 • Udělili jste nám pro nějaké zpracování souhlas? Pokud ano, budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu trvání tohoto souhlasu.

5. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Přišlo Vám od nás obchodní sdělení? Pak jste našim smluvním partnerem, kterému poskytujeme naše služby. Obchodní sdělení obsahuje nabídku našich dalších služeb, či jiné nabídky na obdobné výrobky a služby.

Jelikož jste se dobrovolně rozhodli využívat našich služeb, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě našeho oprávněného zájmu. Vždy vám nabídneme možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení.

6. SOUBORY COOKIES

a) Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do zařízení v okamžiku, kdy začnete využívat naše webové stránky. Na určitou dobu si zapamatujeme Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, či jiné preference). Soubory cookies jsou rovněž využívány pro účely marketingu a analýz v oblasti reklamy a návštěvnosti. Některé soubory cookies (zejména statistické a v jistých případech i marketingové) jsou ukládány pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním cookies, nemusíte se tedy bát, že bychom Vaši aktivitu monitorovali, aniž byste s tím výslovně souhlasili.

Soubory cookies na našich webových stránkách

NÁZEV rc::a
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.google.com
VYPRŠÍ (ZA) nikdy

NÁZEV rc::b
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.google.com
VYPRŠÍ (ZA) na konci relace

NÁZEV rc::c
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.google.com
VYPRŠÍ (ZA) 2roky

NÁZEV rc::d-15#
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.google.com
VYPRŠÍ (ZA) 2roky

NÁZEV cookie_notice_accepted
KATEGORIE necessary
POSKYTOVATEL www.autojohan.cz
VYPRŠÍ (ZA) 1 rok

NÁZEV NID
KATEGORIE marketing (využíváno službou reCaptcha – uloží se automaticky i bez udělení souhlasu)
POSKYTOVATEL www.google.com
VYPRŠÍ (ZA) 6 měsíců

NÁZEV _ga
KATEGORIE statistics
POSKYTOVATEL www.autojohan.cz
VYPRŠÍ (ZA) 2roky

NÁZEV _gat
KATEGORIE statistics
POSKYTOVATEL www.autojohan.cz
VYPRŠÍ (ZA) 1 den

NÁZEV _gid
KATEGORIE statistics
POSKYTOVATEL www.autojohan.cz
VYPRŠÍ (ZA) 1 den

NÁZEV collect
KATEGORIE statistics (využíváno službou reCaptcha – uloží se automaticky i bez udělení souhlasu)
POSKYTOVATEL google-analytics.com
VYPRŠÍ (ZA) na konci relace

b) Proč cookies používáme?

Soubory cookies používáme pro několik různých účelů. “Neccessary” (a některé cookies z jiných kategorii, viz. výše)cookies slouží k tomu, aby naše webové stránky správně fungovaly, abychom mohli autentifikovat uživatele a zapamatovat si Váš souhlas s použitím cookie. Tyto  cookies slouží ke správnému fungování webu a není tedy možné odmítnout jejich ukládání. Můžete si přednastavit prohlížeč tak, aby neukládal žádné soubory cookies, v takovém případě však nemůžeme zajistit správnou funkčnost webu.

Marketingové cookies používáme pro účely cílení reklamy a průzkum trhu (nebo jiné, blíže specifikované účely, které jsou uvedené vždy u příslušného cookie).

Statistické cookies jsou využívány od společnosti Google jako služby třetí strany, a to pro účely shromažďování informací o počtu návštěv a účinnosti reklam.

c) Více informací o cookies

V žádném případě žádné údaje získané ze souborů cookis neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Pro více informací o cookies služeb třetích stran doporučujeme navštívit web provozovatelů těchto služeb, především na adrese https://www.google.com/analytics/

Používání souborů cookies můžete rovněž nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.

7. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu. V případě podání bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno. V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu (zasílání obchodních sdělení), přestaneme Vám další obchodní sdělení zasílat.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů či uplatňujete některé ze svých právkontaktujte nás na e-mailové adrese info@autojohan.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

ZMĚNY ZÁSAD

Zásady se mohou v průběhu času měnit. Nemusíte se rovněž obávat a na žádost Vám zašleme původní znění těchto Zásad zpracování osobních údajů.

Tyto Zásady jsou účinné od 19.9.2020.

Používáme cookies
Můžete „POVOLIT VŠE“ (technické, analytické i reklamní) nebo „JEN TECHNICKÉ“ (nutné pro fungování webu).
Povolit jen některé (analytické nebo reklamní) můžete přes „Nastavení Cookies". Zásady ochrany osobních údajů.
Nastavení cookies
POVOLIT VŠE
JEN TECHNICKÉ
Nastavení Cookies
Zásady
Označení Aktivní
Soubory cookies používáme pro zajištění základních funkcí webu a pro jeho případné zlepšování.

V záložce "Seznam Cookies" si můžete vybrat, které chcete povolit nebo odmítnout. Změny uložíte pomocí tlačítka "Uložit nastavení" níže (nastavení lze kdykoliv změnit pomocí tlačítka "Nastavení Cookies" v pravém dolním rohu webu).

V záložce "Seznam Cookies" lze povolit/odmítnout analytické nebo reklamní cookies. Technické cookies jsou nutné pro správné fungování webu.

Veškeré soubory cookies můžete blokovat přímo ve svém prohlížeči podle oficiálních návodů poskytovatele daného prohlížeče. Po této změně nastavení neručíme za správné fungování webu.

Technické cookies
Jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.

Analytické cookies
Umožňují měření výkonu webu a reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů konkrétních uživatelů webu. Odmítnutím používání analytických cookies, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace webu.

Reklamní cookies
Slouží nám nebo našim partnerům. Pomocí nich Vám můžeme zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích stran. Slouží k vytváření profilů založených na Vašich zájmech - tzv. "pseudonymizované profily" - na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Uložit nastavení
Nastavení cookies